2.5 ENTREPRISEFORMER

En entreprise kan omfatte hele byggearbeidet eller deler av det. Begrepet entrepriseform sikter til prosjektets organisering, først og fremst for gjennomføringsfasen. Disse kan gi forskjellig utslag i når
og hvordan oppdragsgiver har mulighet for påvirkning av prosjektet. Likeledes vil valg av entrepriseform ha betydning for forutsigbarheten av de totale byggeomkostningene.

Det skilles mellom to hovedformer:

Utførelsesentrepriser (Byggherrestyrte entrepriser)

–– Delt entreprise, sideentreprise

–– Hovedentreprise

–– Generalentreprise

Totalentrepriser

–– Totalentreprise

–– Samspillsentreprise

Utførelsesentrepriser (Byggherrestyrte entrepriser)

Delt entreprise (Byggherrestyrt sideentreprise)
Dette er en entrepriseform utformet som en logisk konsekvens av de tradisjonelle fagskillene i bransjen. Ved delt entreprise deles arbeidene opp i en rekke leveranser og enkeltytelser for hvert fag/faggrupper som kontraheres enkeltvis, en prosess som styres av oppdragsgiver.

Administrasjon av delt entreprise krever stor kompetanse på oppdragsgiversiden i alle faser frem til avsluttet oppdrag. Mange grensesnitt kan medføre uklare ansvarsforhold mellom kontraktsparter. Oppdragsgiver har på sin side fordel av god styring og påvirkningsmuligheter av produktvalg og leverandører av den enkelte tjeneste gjennom alle fasene.

Hovedentreprise
Entrepriseformen kjennetegnes ved at oppdragsgiver inngår avtale med en hovedentreprenør om utførelse av bygg- og anleggsarbeider. Hovedentreprenøren inngår på sin side avtaler med, og styrer, underentreprenører som gjerne kan omfatte bygningsmessige fag hovedentreprenøren ikke har. I tillegg kan oppdragsgiver inngå avtale med en eller flere sideentreprenører. I så fall kan hovedentreprenøren, ofte mot et prosentvis påslag, påta seg å administrere sideentreprenørene.
Dette kan f.eks. omfatte de tekniske entreprisene.

Dette innebærer at hovedentrepriseformen har en fleksibilitet mht. hvor mye oppdragsgiver selv vil ivareta fremdrifts- og koordineringsansvaret mellom hoved- og sideentreprenørene.

Generalentreprise
Til forskjell fra hovedentreprisen, leveres her hele utførelsen av én og samme entreprenør, generalentreprenøren, som så engasjerer samtlige underentreprenører. Generalentreprenøren har dermed det fulle ansvar for koordinering på arbeidsplassen, for fremdriftskontroll og utførelse av alle arbeider.

Oppdragsgiver har kun én kontraktspart når det gjelder utførelsen, slik at ansvarsforholdene blir enklere. Prosjekteringsdelen er fremdeles underlagt oppdragsgiver med direkte kontrakter med rådgiverne.

Totalentreprise

Totalentreprisekonkurranse betyr tilbud på prosjektering og utførelse under ett. Totalentreprise benyttes der oppdragsgiver fokuserer på prosess mer enn produkt, fremdrift og økonomi mer enn de arkitektoniske løsninger.

Totalentreprisekonkurranse kan gjennomføres etter to modeller;

A) Skal oppdragsgiver få maksimal utnyttelse og et kontrollerbart resultat, bør det først avholdes en plan- og designkonkurranse med skisse-/løsningsforslag, for deretter i egen konkurranse velge totalentreprenør. I mange slike tilfeller kan det være aktuelt for entreprenøren å overta arkitekten fra skisse/løsningsforslagsrunden. Honorering av prosjekteringsgruppen kan holdes utenfor totalentreprisen dersom oppdragsgiver ønsker bedre kontroll med prosjekteringen og resultatet.

B) Den andre modellen er at totalentreprenør på forhånd har gått sammen med en prosjekteringsgruppe og leverer tilbud med løsningsforslag. Resultatet vil da kunne bedømmes både ut fra løsningsforslag og pris. Kriteriene må være oppgitt på forhånd i konkurransegrunnlaget.
Ved offentlige anskaffelser over terskelverdien skal også vektingen av kriteriene angis.

Samspillsentreprise

Samspill er en samarbeidsform og gjennomføringsstrategi for et byggeprosjekt. Grunnidéen er et ønske om å samle all relevant og nødvendig kompetanse på et tidligst mulig tidspunkt og la disse utvikle byggeprosjektet i fellesskap mot felles definerte mål. Partene i en slik avtale er først og fremst oppdragsgiver, de prosjekterende og den utførende, men kan også omfatte andre grupper som brukere, tekniske entreprenører og spesialrådgivere.

Samspillsavtalen er en overordnet avtale som danner grunnlaget for samarbeidet og de underliggende avtaler. Avtalens innhold innarbeides i og regulerer de avtaler som senere inngås mellom oppdragsgiver og de øvrige parter, så vel som de øvrige parter seg i mellom.  

Prosjektmodellen har som formål å gi et forpliktende kostnadsbilde på et tidlig tidspunkt i prosjektutviklingen samtidig med at oppdragsgiver opprettholder en frihet til å styre prosjektet med hensyn til arkitektoniske, tekniske og planmessige løsninger.

Entreprenør trekkes her tidlig inn i prosjekteringen som rådgiver, og deltar i å utvikle prosjektet frem til det kan gis en bindende målpris med klare regler for kostnad ved endringer og regler for deling av
overskridelser og gevinster ift. budsjett. Prosjekterende kan på den andre siden inngå i entreprenørens gjennomføringsorganisasjon. Modellen kan bygge på to parter (oppdragsgiver/entreprenør med
prosjekterende) eller flere parter (oppdragsgiver/prosjekterende/entreprenørgruppe).
For å få en styringsdyktig organisering er det en fordel om de prosjekterende i så fall samles som en kontraktspart, og at entreprenørgruppen samles som en annen kontraktspart.

Samspillskontrakter kan skrives på grunnlag av NS 8401 eller NS 8407 (etter revisjon av NS 3431) for totalentrepriser. Se også “Veileder om samspillsentreprise”, utgitt av EBA, Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg.

 

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no