1.4 PARTENE OG DERES BEHOV

Oppdragsgiveren

En oppdragsgiver er den person eller juridiske enhet som kontraherer (inngår avtaler med) prosjekterende og utførende og er den som betaler for utført arbeid. Vi bruker derfor betegnelsen oppdragsgiver i veilederen.

Mange oppfatter byggherre og tiltakshaver som andre begreper for oppdragsgiver. Byggherre og tiltakshaver er imidlertid offentligrettslige begrep. Se faktarute.

En tiltakshaver defineres som ”den person eller organisasjon som tar initiativ til og har ansvar for gjennomføring av et byggeprosjekt”. Tiltakshaver er den person som er ansvarlig i forhold til offentlig byggesaksbehandling.

En byggherre er ”den som er entrepriserettslig ansvarlig ovenfor de prosjekterende og de utførende”.

Uansett oppdragstype er oppdragsgiveren den primære beslutningstakeren i prosjektet og innehar de overordnede administrative, styrende og besluttende funksjoner. For å gjøre de riktige valg, er han avhengig av bistand i de ulike fasene av prosjektet. Det gjelder å velge samarbeidspartnere som i tillegg til rent faglig dyktighet kan levere et resultat som svarer til forventningene uten forsinkelser i prosjekterings- og produksjonsfasen, og ikke minst som er med på å minske risikoen for økonomiske overskridelser. Omfanget av oppdragsgivers egen organisasjon bør ligge på et nivå som står ift. prosjektets omfang, se kap.3.

Oppdragsgivers behov
Oppdragsgivers hovedinteresse er å få en kvalifisert og kreativ støtte i å utarbeide nødvendige planer knyttet til en mulig byggesak samt bistand til å gjennomføre denne på en hensiktsmessig og profesjonell måte.

Oppdragsgiver har behov for:
- Prosjekterende og utførende som er åpne og innsiktsfulle, og ivaretar oppdragsgivers interesser
- Samarbeidsparter som utreder aktuelle muligheter og gir klare anbefalinger
- Samarbeidsparter som kan tilføre oppgaven nye kvaliteter og løse den innenfor en profesjonell ramme

Med profesjonell mener vi her:
- Forståelse for og evne til å behandle arkitekturprosjektering på et anerkjent faglig nivå
- Kunnskap om å behandle funksjonelle løsninger og planløsninger
- Kunnskap om konstruksjoner, materialer, bygningsmessig detaljering og anerkjent faglig utførelse
- Kunnskap om lover, forskrifter og offentlig byggesaksbehandling  

Arkitekten

Arkitekten kan ha en rolle i de fleste faser i byggeprosessen, fra programmering og myndighetsavklaring i tidligfasen, til å være Ansvarlig for prosjektering og kontroll. Arkitekten vil også kunne inneha rollen som prosjekteringsleder, prosjektleder, Ansvarlig søker og SHA-koordinator i prosjekteringsfasen (Jfr. Byggherreforskriften).

Arkitekten er i de fleste prosjekter oppdragsgivers viktigste rådgiver og bør kontraheres som en av de første rådgiverne til oppdragsgivers organisasjon. Arkitektens styrke ligger i den kreative prosjektutviklingen. God arkitektur, funksjon og identitet er viktige verdiskapningsfaktorer for oppdragsgiver.

Med arkitekt forstår de fleste en person som er utdannet til å prosjektere bygninger eller utarbeide fysiske planer for våre omgivelser (byplanlegger ol.). I tillegg er arkitekt en felles betegnelse for det vi til daglig kaller arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter. Her forholder vi oss til begge begrepene.

Arkitektbegrepet dekker arkitekter og byplanleggere (iht PBL), landskapsarkitekter og interiørarkitekter. Disse har gjennom profesjonsutdanning og praksis en grunnleggende kompetanse for å ivareta ulike roller som er beskrevet i AY10. Mange har tilleggs- eller videreutdanning som kvalifiserer til spesielle typer oppdrag.

Bedriftenes kompetanse og erfaring er definert bl.a. gjennom deres godkjenning for ansvarsrett (TK1-3).

En arkitekt har minst utdanning som; Sivilarkitekt, Master i arkitektur / Urbanisme eller tilsvarende utdanning godkjent av NAL. Arkitektvirksomheter godkjennes for ansvarsrett i tiltaksklasse 1-3 for arkitekturprosjektering og en rekke andre områder.

Interiørarkitekt må ha Diplom, Master- eller tilsvarende utdanning godkjent av NIL. Virksomheter basert på interiørarkitekter kan godkjennes for ansvarsrett i tiltaksklasse 1 og 2 for arkitekturprosjektering og ansvarlig søker.

Landskapsarkitekt må minst ha diplom eller mastergrad fra Universitet eller høgskole, eller tilsvarende utdanning godkjent av NLA. Virksomheter basert på denne kompetansen kan godkjennes for ansvarsrett i tiltaksklasse 1-3  for utearealer og landskapsutforming, ansvarlig søker og enkelte andre områder.

Kompetanse omtales her dels som bedriftens samlede kompetanse innen arkitekturarbeid, dels som medarbeideres personlige kompetanse for å utføre et definert oppdrag. For mange arbeidsoppgaver er det bedriftens kompetanse, kvalitetsarbeid og interne ansvarsfordeling som sikrer at det utføres kompetent og kvalifisert arbeid. For enkelte oppgaver forutsettes det at medarbeideren som skal fylle rollen har en egenkompetanse på området.

Arkitekten kan ta på seg de ytelser som er definert i AY10. Oppdragets innhold tar utgangspunkt i:
- Kapittel 6 Prosjektering av byggverk
- Kapittel 7 Prosjektering av interiør (inventar)
- Kapittel 8 Prosjektering av uterom

Arkitekten kan også ha roller med eller uten ansvarsrett som beskrevet i:
- Kapittel 3 Administrative ytelser

Arkitektens behov
Arkitekten trenger klare holdninger, tilstrekkelige ressurser og grunnleggende informasjon fra oppdragsgiver for å utføre oppdraget.

Arkitekten skal ivareta lover og forskrifter som regulerer krav til en byggesak, samt klare og forutsigbare rammer ved den offentlige saksbehandlingen.

Oppdragsgiver bør ha forberedt:
- Byggeprogram som angir de viktigste krav til funksjonalitet, arealrammer, mulige krav til utforming
- Kostnads- og tidsrammer samt en vurdering av hvordan en mulig byggesak tenkes gjennomført
- Valg av tomt med oversikt over gjeldende offentlige planer og reguleringer og mulige private avtaler
- Tids- og kostnadsrammer som gir rom for å utføre oppdraget på en tilfredsstillende måte

Myndighetene

Myndighetenes behov:
Myndighetene har ansvar for å sikre at byggevirksomhet gagner samfunnet som helhet. Dette sikres gjennom kommunenes plan- og byggesaksbehandling basert på lover og forskrifter.

Hovedinteressene er:
- Sikre et jevnt, høyt kvalitetsnivå med lang levetid og sporbart ansvar for feil
- Sikre en samfunnsmessig god ressursdisponering
- Ivareta liv, sikkerhet og helse
- Berike de fysiske omgivelsene gjennom vern av fysiske og naturgitte kvaliteter

Kommunens beslutninger kan ankes til fylkesmann eller departement

Utførende

Utførendes behov:
For de utførende er det viktig å få et entydig underlag for det som skal anskaffes og produseres, samt at løsningene som er er prosjektert er praktisk gjennomførbare i tråd med gode fagtradisjoner.
- Et godt grunnlag for å gi tilbud, inngå avtaler og utføre sine arbeider
- God og tydelig innføring i oppdraget og prosjektdokumentene, samt faglige valg
- Konstruktivt og kyndig samarbeid og oppfølging i utførelsesfasen og ved avslutning av byggesaker

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no