3.1.3.3 Rammebetingelser

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

PBL § 21-1.Forhåndskonferanse
For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter. Andre berørte kan også innkalles. Forhåndskonferanse kan kreves av tiltakshaver eller plan- og bygningsmyndighetene.

Departementet kan gi forskrifter om forberedelse, gjennomføring og referat fra forhåndskonferansen.


SAK 10 § 6-1. Forhåndskonferanse

 (1)  Forhåndskonferanse etter plan- og bygningsloven § 21-1 skal avklare tiltakets forutsetninger og rammene for videre saksbehandling.

 (2)  Forhåndskonferanse kan brukes i alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven, uavhengig av størrelse og vanskelighetsgrad. Forhåndskonferanse kan også brukes for tiltak som er unntatt søknadsbehandling etter plan- og bygningsloven § 20-3 og § 20-4.

(3)  Forhåndskonferanse avholdes før innsending av søknad. Kommunen kan innkalle berørte fagmyndigheter og andre berørte til konferansen, eventuelt etter ønske fra tiltakshaver. Kommunen og tiltakshaver eller ansvarlig søker skal på forhånd være gjensidig orientert om hvem som skal delta.

(4)  Tiltakshaver skal så langt det er avklart redegjøre for tiltakets innhold, omfang, plassering, fremdrift, aktuelle ansvarlige utøvere og forutsetninger for tiltaket. Tiltakshaver skal på forhånd gi kommunen de opplysninger som er nødvendig for forberedelsen av konferansen. Kommunen kan kreve at slike opplysninger gis i nærmere fastsatt form.

(5)  Kommunen skal gi nødvendig informasjon om rammeforutsetninger og krav knyttet til arealplaner, infrastruktur, aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer, dokumentasjonskrav, krav til plassering av tiltaket, behov for koordinering med aktuelle myndigheter, jf. § 6-2, kommunens praksis, saksbehandlingsrutiner, mulighet for delt søknadsbehandling, uavhengig kontroll, tilsyn, ansvarsregler, krav til ansvarlige foretak og annet av betydning. Kommunen skal opplyse om den videre saksbehandling og antatt saksbehandlingstid.

(6)  Kommunen har ansvar for å føre referat fra forhåndskonferansen. Referatet skal undertegnes av tiltakshaver og kommunens representant i forhåndskonferansen. Referatet skal dokumentere de forutsetninger som er lagt til grunn, og danner grunnlag for videre behandling. Referatet skal følge med som saksdokument i den videre saksbehandlingen.

 

SAK 10 § 6-2. Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt

(1)  Kommunens samordningsplikt etter plan- og bygningsloven § 21-5 omfatter følgende myndigheter:

a.helsemyndighet
b.brannvernmyndighet
c.arbeidsmiljømyndighet
d.vegmyndighet
e.havnemyndighet
f.forurensningsmyndighet
g.Sivilforsvaret
h.jordlovmyndighet
i.friluftsmyndighet
j.kulturminnemyndighet
k.reindriftsmyndighet
l.kirkelig myndighet
m.luftfartsmyndighet
n.bergverksmyndighet


(2)  Søker kan selv forelegge saken for berørte myndigheter.

 

SAK10 § 7-1. Tidsfrister for kommunens og klageinstansens saksbehandling

(1) I tillegg til saksbehandlingsfristene som fremgår av plan- og bygningsloven § 21-7, gjelder følgende tidsfrister for kommunens og klageinstansens saksbehandling:

a.Forhåndskonferanse skal avholdes av kommunen innen 2 uker


b.Søknad om igangsettingstillatelse skal behandles av kommunen innen 3 uker


c.Søknad om midlertidig brukstillatelse skal behandles av kommunen innen 3 uker


d.Klage skal forberedes av kommunen og oversendes til klageinstansen så snart saken er tilrettelagt, og senest innen 8 uker. Samme frist gjelder der kommunen tar klagen helt til følge og fatter et nytt vedtak. Fristen gjelder for klage i alle byggesaker, herunder klage i byggesaker der tiltaket krever dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven


e. Klage skal avgjøres av klageinstansen innen 12 uker. Fristen gjelder for klage i alle byggesaker, herunder klage i byggesaker der tiltaket krever dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.


f. I klagesak der det er gitt utsatt iverksetting med hjemmel i forvaltningsloven § 42, skal klagen behandles av klageinstansen innen 6 uker. Dette gjelder uansett om det er kommunen eller klageinstansen som har besluttet utsatt iverksetting


g.Kommunens godkjenning av planer og foreløpig beregning av refusjon etter plan- og bygningsloven § 18-8 skal skje innen 6 uker. Samme frist gjelder for kommunens fastsetting av refusjon etter plan- og bygningsloven § 18-9.


(2) Dersom søknaden deles opp, jf. plan- og bygningsloven § 21-2 femte ledd, gjelder 12-ukersfristen i plan- og bygningsloven § 21-7 første ledd bare for søknad om rammetillatelse og søknad om endring av rammetillatelse.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Tiltakshaver skal

Fremme skriftlig anmodning om forhåndskonferanse 

Ha ansvar for å sende inn aktuelt materiale før konferansen skal finne sted

Om kommunen krever uavhengig kontroll for hele eller deler av tiltaket skal Tiltakshaver engasjere slik ekspertise.

Arkitekt (PRO), eller SØK om det er avklart, utarbeider etter avtale det prosjektmateriale som skal sendes inn.

Om SØK funksjonen ikke er avklart kan PRO midlertidig utføre dennes oppgaver.

SØK bør innen forhåndskonferansen ha oppfatning av tiltakets kompleksitet og mulige gjennomføringsprosess.

Kommunen skal

Avholde forhåndskonferanse innen 2 uker fra mottatt anmodning

Fremskaffe og samordne all nødvendig informasjon om rammeforutsetninger og krav til tiltaket.

Sette seg inn i tilsendt materiale, markere holdning til viktige spørsmål i prosjektet og skrive referat fra møtet.

Føre referat fra møtet. 

Kommunen kan også selv at initiativ til å avholde forhåndskonferanse.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no