5.2.1 Planer på overordnet nivå

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Planer på nasjonalt, regionalt eller fylkeskommunalt nivå utarbeides normalt av offentlige organer. Om det skal engasjeres arkitekt- eller rådgivervirksomheter i arbeidet vil det skje på grunnlag av egne programmer for oppdragene. Evt. oppgaver knyttet til temaet 'Felles plansamarbeid' defineres av Oppdragsgiver.

Nasjonale planer
For enkelhets skyld omhandler dette kapitlet kun kommunale planer, dvs. kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og ulike typer utredningsoppdrag knyttet til planprosesser.

Regionale og interkommunale planer
Behandles ikke i AY10.

Felles plansamarbeid
Statlig og regional myndighet kan starte arbeid med planer på områder der staten, regional planmyndighet og kommunene sammen har ansvar for å løse planoppgaver av regional eller nasjonal betydning.

Kommunens planansvar
Kommunen har, med få unntak, planansvar i sitt område. Arkitekt- og rådgivervirksomheter kan engasjeres til oppdrag innen dette området, eller til å utarbeide private forslag til detaljerte reguleringsplaner.

Kommunen utarbeider kommuneplaner og overordnede reguleringsplaner. Private forslagsstillere kan, med støtte fra arkitekt eller rådgiver, foreslå detaljerte reguleringsplaner for offentlig behandling. Arkitekt- eller rådgivervirksomhet kan engasjeres i ulike offentlige utredningsoppdrag


Aktuelle områder for felles plansamarbeid

  • Samordnet areal- og transportplanlegging
  • Planlegging av større sammenhengende natur- og friluftsområder omkring byer og tettsteder
  • Samordnet vannplanlegging og kystsoneplanlegging

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

For veiledere samt lovkommentar til plandelen av pbl., se her.
For selve lovteksten til pbl., se her.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no