5.3.1.1 Kommuneplanen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Kommuneplanen består av en samfunnsdel med handlingsdel og en plandel. Handlingsdelen skal oppdateres årlig og inneholde et handlingsprogram for gjennomføring av samfunnsdelen for de fire neste budsjettårene.

Arealdelen er et virkemiddel for å gjennomføre de arealmessige behovene og prioriteringene fra samfunnsdelen  


Plan- og bygningsloven har bestemmelser for hvordan planer skal utarbeides i forhold til innhold, prosess, opplegg for medvirkning og avklaring av konflikter og uenighet.

Kommuneplanen kan ha følgende delplaner:

  • Områdeplan
  • Kommunedelplan

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Kommuneplan skal være en helhetlig, overordnet plan for kommunens utvikling i en fireårsperiode.

Kommunedelplanen kan ha to formål: 

  • En plan som behandler et avgrenset område mer detaljert enn kommuneplanen.
  • Plan for behandling av spesielle temaer eller kvaliteter av betydning for hele kommunen og alle lokale planer som utarbeides (for eks. våtmarker, friarealer ol). 

Områdeprogram og områdeplaner er en samlet spesifikk plan for utvikling innen et avgrenset område, basert på kommuneplanens forutsetninger.

De fleste kommuneplaner er tilgjengelige på de enkelte kommuners hjemmesider og kan ses der.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no