3.6.4.3 Detaljprosjekt

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

SHA-koordinator skal foreta detaljerte vurderinger knyttet til bla. materialbruk, miljøkvaliteter, farefri utførelse av byggearbeidene.


SHA-koordinator skal vurdere

  • Farefri tilkomst til tak, kulverter ol.
  • Farefri vinduspuss og søppelhåndtering
  • Farefri utskifting av bygningsmessige og tekniske komponenter 
  • Avfall fra byggeprosessen 
  • Kildesortering og resirkulering av avfall i byggeperioden driftsperioden 
  • Unngå samtidighet mellom ulike fag eller arbeidsoppgaver på samme sted i utførelsesfasen
  • Er de aktuelle komponenters og materialers miljødokumentasjon vurdert og tilgjengelig 

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no