3.3.1.2 PLP sitt ansvar

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

PLP skal styrke Oppdragsgivers kompetanse og oppmerksomhet rettet mot prosjekteringsprosessen og de prosjekterende.

PLP skal ivareta Oppdragsgivers behov for ledelse av prosjekteringsarbeidet og gi råd i faglige spørsmål. 


PLP skal

  • Ivareta prosjektets mål og intensjoner slik de er uttrykt i de styrende dokumentene
  • Etablere og vedlikeholde standard- og kvalitetskrav
  • Bidra til å utvikle, revidere og detaljere rom- og funksjonskrav
  • Følge og påvirke prosjektets faglige utvikling
  • Påse at oppdraget løses gjennom et tverrfaglige samarbeid som ivaretar alle faglige grensesnitt og utvikler hensiktsmessige tekniske og bygningsmessige løsninger

PLP sine oppgaver vil endre seg i løpet av prosjektet.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

PLP skal delta i utarbeiding av prosjekteringsplaner og kan innkalle og lede prosjekteringsmøter. Ideelt sett skal prosjektet utvikles i et konstruktivt samspill mellom byggherren og de prosjekterende. Dersom det skulle oppstå uenighet mellom PLP og de prosjekterende av faglig karakter, bør begge syn legges frem for Oppdragsgiver for avgjørelse.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no