3.6.1.2 Ansvar

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Oppdragsgiver er ansvarlig for at det planlegges og utføres SHA-arbeid i byggesaker.

Oppdragsgiver kan utpeke en SHA-ansvarlig, enten for hele prosjektperioden eller en for prosjekteringsfasen og en annen for utførelsesfasen. 


Oppdragsgiver er som byggherre ansvarlig for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på enhver midlertidig byggeplass. Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal koordineres dersom det er flere virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre. Byggherren skal i slike tilfeller utpeke en koordinator for hele prosjektet eller utpeke en for prosjekteringsfasen og en for utførelsesfasen, som på byggherrens vegne utfører koordineringen.

SHA-koordinators rolle er å påse at krav knyttet til utførelse av bygge og anleggsarbeider ivaretas på et tverrfaglig nivå og at man til enhver tid har full oversikt over situasjonen og kan iverksette nødvendige tiltak.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Engangsbyggherrer, dvs. private aktører er fritatt fra dette ansvaret som i slike tilfeller er overført til de forskjellige profesjonelle aktørene oppdragsgiver kontraherer.

Oppdragsgiver kan velge å utføre koordineringen selv eller å utpeke en SHA-koordinator. Oppdragsgiver vil likevel alltid ha ansvaret for å følge opp at oppgavene blir utført.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no