3.7.3.2 Oppdragsgivers program og andre forutsetninger

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

PRL skal sette seg inn i de organisatoriske forutsetningene for å gjennomføre oppdraget og kvalitetssikre og distribuere den mottatte informasjonen.


PRL skal

 • Motta fra Oppdragsgiver styrende dokumenter som rom- og byggeprogram, funksjonskrav  og andre forutsetninger for oppdraget
 • Motta dokumentasjon som viser tilstanden på stedet, inklusiv eksisterende bebyggelse, før oppdraget startes.
 • Sette seg inn i det mottatte materialet og systematisere informasjonen for senere bruk
 • Motta opplysninger om  Oppdragsgivers organisasjon, representanter og fordeling av ansvar og myndighet
 • Mottat budsjett og forventet fremdrift for prosjekteringsarbeidet og det samlede tiltaket 
 • Påse at den mottatte informasjonen som er mottatt er komplett for å gjennomføre oppdraget og distribuere det til de involverte partene i prosjekteringsarbeidet  
 • Påpeke mangler i de tilgjengelige opplysningene overfor oppdragsgiver og avklare hvordan disse fremskaffes.
 • Samle, fremme og avklare forslag til endringer av rom- og byggeprogram overfor Oppdragsgiver og sikre at godkjente programendringer gjøres kjent for de berørte.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Oppdragsgiver har som Tiltakshaver ansvar for å fremskaffe nødvendig underlagsmateriale, registrering av restriksjoner, myndighetskrav, heftelser o.l.

Dette gjelder

 • Eiendomskart med påviste grenser
 • Evt. bestemmelser knyttet til ombygging av eller påbygg på loft. 
 • Private servitutter og andre privatrettslige avtaler eller andre for- hold som kan ha betydning for oppdraget
 • Tegningsunderlag og tilstandsrapport for eksisterende bebyggelse
 • Relevante forhold vedrørende eiendommen som er regulert av annet lovverk, særlig antikvariske myndigheter, naturvern, vannkraft, energilovgivning ol

Plan- og bygningsloven stiller krav om at tverrfaglig  koordinering og kontroll skal kunne dokumenteres. De ulike foretak med ansvarsrett i prosjekteringsprosessen skal ha rutiner for å ivareta dette. I tillegg krever mange oppdragsgivere at de prosjekterende samordner sine forslag, krav og henvendelser overfor oppdragsgiver.

Ved enkle oppgaver ivaretar vanligvis arkitekten, eller en totalentreprenør samordningen. For oppgaver av en viss størrelse eller kompleksitet oppstår et koordinerings- og ledelsesbehov som går ut over de faglige prosjekteringskontraktene.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no