3.8.5.6 Søknad om ferdigattest avslutning av byggesaken

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Ved avslutning av byggesaken skal ansvarlig søker påse at byggesaken ferdigstilles iht. SAK10 §5-4

Ansvarlig søker skal om nødvendig søke om midlertidig brukstillatelse iht. SAK10 kapittel. 7.

Ved gjenåpning av byggesaken legge til rette for gjennomføring av kommunalt tilsyn. Se PBL kapittel 25.


Overtagelse og ferdigattest

Ansvarlig søker skal

  • Påse at alle identifiserte avvik er 'lukket'
  • Innhente samsvarserklæringer fra ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende
  • Å påse at nødvendig sluttkontroll blir gjennomført og innhente kontrollerklæring fra ansvarlig kontrollerende foretak
  • Ferdigstille gjennomføringsplanen
  • Påse at det blir utarbeidet sluttrapport for avfallshåndtering og innhentet dokumentasjon for faktisk disponering av avfall
  • Sende inn nødvendig dokumentasjon på riktig plassering av tiltaket dersom det er endringer siden forrige innsending
  • Identifisere gjenstående arbeider, fremskaffe bekreftelse på at byggverket har tilfredsstillende sikkerhetsnivå og evt. søke om midlertidig brukstillatelse med angitt tidspunkt for ferdigstillelse, jf. pbl. § 21-10 tredje ledd
  • Sende søknad om ferdigattest til myndighetene med dokumentasjon, jf. pbl §21-10 og SAK10 kap. 8 jf.  pbl. kap. 25
  • Påse at 'som bygget' og FDV-dokumentasjon for prosjektet utarbeides, samles og overleveres til byggherre mot kvittering

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Ved overføring av søkeransvar til annet foretak skal ansvarlig søker sende melding til kommunen som bekrefter opphør av ansvar som ansvarlig søker. Ansvarlig søker må sørge for at grensesnittet til nytt ansvarlig foretak blir klart beskrevet mht. ansvarsfordeling og at utførte oppgaver er dokumentert.

Hver part er ansvarlig for sluttdokumentasjon innenfor områder der de har tatt endelig beslutning om utførelse

SØK må sikre seg at UTF tar ansvar for opplysninger om sikkerhetsnivået ved midlertidig brukstillatelse.

MAKS10;
- 78-011 Protokoll fra Overtakelsesforretning
- 78-012 Befaringsrapport
- 78-020 Sjekkliste sluttdokumentasjon - Lovpålagt
- 78-01 Overtakelsesforretning
- 78-02 Sluttdokumentasjon - Utarbeiding og oppbevaring

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no