6.6.5.7 Delta i faglig samarbeid

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

De prosjekterende bør i forprosjektfasen ha definert aktuelle elementer eller objekter for tverrfaglig prosjektering og definere grensesnitt mellom prosjekterende på et nivå som svarer til detaljprosjektets målsetting.

Ytelsenes omfang er avhengig av den entrepriseform som velges for det enkelte prosjekt.


Samarbeid med interiørarkitekt

 • Foreta valg av inventar/ komponenter/ utstyr i samråd med byggherre/ interiørarkitekt/ leverandør
 • Foreta om valg av farger/ materialer på brukerutstyr i samråd med byggherre/ interiørarkitekt/ leverandør
 • Samarbeide om møbleringsplaner


Samarbeid med landskapsarkitekt 

 • Gjennomgå hoveddisposisjon for utomhusområdet
 • Utforming av detaljert utomhusplan
 • Valg av materialer i samråd med byggherre/ landskapsarkitekt/ leverandør
 • Avklare valg av vegetasjon i samråd med byggherre/landskapsarkitekt

Samarbeide med rådgivende ingeniører

 • Bidra til detaljering av  konstruktive løsninger, spesielle konstruksjoner og visuell utforming
 • Bidra til å optimalisere energieffektive løsninger for bygg, installasjoner og lokale energibærere
 • Bidra til å detaljere føringsveier for tekniske installasjoner
 • Bistå ved arrangement av tekniske installasjoner og valg av utstyr
 • Bidra til å fastlegge himlingshøyder
 • Bidra til beregning av energibruk
 • Bidra til layout for tekniske og installasjoner i himling og klargjøre grunnlag for utarbeiding av himlingsplaner

Samarbeid med spesialrådgivere

 • Innarbeide omforente tilrådinger fra analyser utført av spesialrådgivere i prosjektet
 • Melde fra om bygningsmessige endringer som medfører avvik fra brannteknisk konsept og avklare konsekvenser av disse
 • Melde fra om bygningsmessige endringer som medfører avvik fra teknisk konsept utarbeidet av andre spesialrådgivere (lyd, miljø, etc.) og avklare konsekvenser av disse
 • Innarbeide tekniske forutsetninger som er utarbeidet av spesialrådgivere

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Interiørarkitekter

Grensesnitt mellom ansvar og ytelser for arkitekt og interiørarkitekt gjennomgås og kontrolleres mot kontrakt. Uoverensstemmelser og uklarheter avklares med oppdragsgiver.

Grensesnittet kan ta utgangspunkt i Byggesaksforskriften, SAK 10 § 13-5 som definerer offentligrettslig ansvar ved arkitekturprosjektering (”nagelfast innredning” omfattes av rammesøknad) mens interiørarkitekt normalt har ansvar for løst inventar og leietaker eller brukers utstyr.

Landskapsarkitekter:

Grensesnitt mellom ansvar og ytelser for arkitekt og landskapsarkitekt defineres av Byggesaksforskriften, SAK 10 § 13-5 som definerer det offentligrettslige ansvaret ved (c) arkitekturprosjektering og (d) utearealer og landskapsutforming. Grensesnitt gjennomgås og kontrol- leres mot kontrakt. Uoverensstemmelser og uklarheter avklares med oppdragsgiver.

Normalt lager arkitekt en overordnet situasjonsplan som definerer hvor det bygges og hva som skal være uteområder, fra disponering av bebyggelsesplan (trafikk, veier, parkering, plassering av bebyggelse), mens landskapsarkitekt følger opp, bearbeider og detaljerer alt uteareal.

Spesialrådgivere:

Med spesialrådgivere mener vi som oftest brannrådgiver, akustiker, energi- og miljørådgiver. Det kan også omfatte trafikkrådgivere, rådgivere innen energiberegninger, kunstnerisk utsmykking, renrom, sceneteknikk etc.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no