3.1.9.3 Rammebetingelser

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Tiltakshaver skal i forbindelse med ferdigstilling og søknad om ferdigattest ivareta lovpålagte oppgaver og tilføre prosjektet nødvendige ressurser.

Ansvarlig prosjekterende arkitekt skal bidra til at PBLs krav knyttet til sluttdokumentasjon og søknad om ferdigattest tilfredsstilles.

PRO skal bistå Ansvarlig kontrollerende ved utarbeiding av kontrolldokumentasjon og delta i eller bistå ved varslet kommunalt tilsyn.


Om det ved avslutning av byggesaken er uoverenstemmelse mellom ansvarlig prosjekterende foretak og ansvarlig konrollerende eller tilsynsmyndighet om valgte løsninger i form av rapporte avvik, skal disse varsles kommunen og registreres som såkalte åpne avvik. Ved åpnet avvik er PRO ansvarlig for at det finnes tilstrekkelig dokumentasjon for å verifisere at den aktuelle løsningen oppfyller lovkrav.

Ansvarlig prosjekterende kan dermed ikke pålegges å avslutte byggesaken med ytelser og løsninger som foretaket ikke selv kan gå god for.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no