5.4.4.2 Utarbeiding av planforslaget

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Utlysing, planprogram, merknader, utarbeiding.


  • Varsle oppstart av arbeidet.
  • Avklare om det må utarbeides planprogram og evt. utarbeide dette.
  • Motta og vurdere merknader fra høringsrunde og oppsummere disse.
  • Evt. innarbeide merknader i planforslaget.
  • Evt avholde møter med øvrige planmyndigheter og berørte parter og innarbeide endringer som følge av disse.
  • Utarbeide planforslaget som beskrevet over og sende dette til kommunen.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Før det utarbeides et reguleringsplanforslag skal oppstart av planarbeidet varsles gjennom offentlig kunngjøring i minst en avis og ett digitalt medium.

Dersom planforslaget antas å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det utarbeides et forslag til planprogram som skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med minst 6 ukers frist.

Berørte offentlige planmyndigheter, sektormyndighet, berørte parter og grunneiere underrettes særskilt.

Innkomne merknader fra varsel om planoppstart oppsummeres før planforslaget utarbeides.

Normalt vil det være hensiktsmessig med dialog om utformingen av planforslaget med øvrige planmyndigheter og berørte parter før innlevering.

Oslo kommune har formaliserte krav til utforming og behandling av planskisse før innsendelse og formell behandling av endelig planforslag.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no