6.2.1 Formål med skisseprosjektfasen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Skissefasen utreder de overordnede prinsipielle valgmulighetene for å løse et oppdrag. Her skapes et eller flere bilder av et mulig sluttresultat og Oppdragsgiver innbys til å velge en hovedretning.

I skisseprosjektfasen utarbeides et fysisk og funksjonelt konsept for gjennomføring av oppdraget. Dette gir Oppdragsgiver grunnlag for å ta beslutning om videreføring av prosjektet. Skisseprosjektet baseres på Oppdragsgivers program og målsettinger.

I denne fasen skal man tenke innovativt, vurdere bruk av ny teknologi, nye løsninger og en ny tilnærming til oppgaven med å arbeide mot målsetningene som ble fastlagt i utredningsfasen.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

I skisseprosjektfasen skal man tenke innovativt, vurdere bruk av ny teknologi, nye løsninger og en ny tilnærming til oppgaven, ved å arbeide mot målsetningene som ble fastlagt i utredningsfasen. Fasen har tradisjonelt involvert få fag og personer, men tilllater eksperter innen alle fagdisipliner til å medvirke til analyse muligheter og begrensinger knyttet til tomten og stedet, og å utforske mulige synergier mellom fagene og med de tilstøtende omgivelsene.

Ved avsluttet skisseprosjekt skal de prosjekterte løsninger være brakt til et nivå der relevante alternative prinsippvalg og hovedsystemløsninger er beskrevet med fordeler og ulemper, og det er anført hvilke av disse løsningene det anbefales å arbeide videre med i forprosjekt, samt hvilke utredninger som er påkrevd i den forbindelse.

Alternative utforminger prøves ut og avvies mot krav og forventninger. I fasen utarbeides et konsept for tiltakets viktigste funksjonelle og arkitektoniske kvaliteter. Videre inngår ytelser for fremstilling og visualisering av de endelige skisseprosjektet, inkludert beskrivelse og arealoppgaver og kostnadsoverslag, basert på erfaringstall for pris pr. kvadratmeter.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no