6.2.6.1 Fordypning i eget prosjektmateriale

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal etter avtale med oppragsgiver bearbeide utvalgte, typiske eller kritiske utsnitt av prosjektet etter avtale med oppdragsgiver, utdype og bearbeide sentrale elementer i den foreslåtte løsning, samt illustrere mulig bruk av arealene. 


Mulige oppgaver

  • Vurdere mulig flom- eller rasfare, støy- eller annen miljøpåvirkning eller kritiske krav til funksjonalitet og tilkomst
  • Kvalitetssikre planløsningenes hovedstruktur  med innpassing av viktige elementer som hovedinngang, varemottak, sirkulasjonsprinsipp med trapper og hovedkorridorer
  • Vurdere prosjektets areal, volum og utvikle grunnlag for enkle kostnadsberegninger kostnader på et enkelt, men realistisk nivå.
  • Eventuelt skissere dimensjonerende møblering i typiske områder på egne planer. Skissene har til hensikt å illustrere rommenes størrelse og karakter

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no