4.2.2 Virksomhetsbeskrivelse

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Med virksomhetsbeskrivelse menes her en mest mulig nøyaktig beskrivelse av de sider ved oppdragsgivers virksomhet som er relevante for å ta stilling til mulig lokalisering, størrelse, arealdisponering, kostnader etc. for et mulig byggetiltak.


Virksomhetsbeskrivelse bør omfatte disse temaene

  • Virksomhetens ulike funksjoner og avdelinger
  • Nåværende bemanning og oppgaver, samt forventede endringer i en aktuell periode
  • Avdelinger, hovedfunksjoner og sammenheng mellom disse nå og etter ønsket endring
  • Registrering av nåværende arealbruk og vurdering av omtrentlig fremtidig arealbehov, hele virksomheten, avdelinger, arbeidsplasser, rom, romfunksjoner
  • Krav til utforming og utrustning av viktige eller typiske enkeltrom eller den enkelte arbeidsplass
  • Beskrivelse av fast og løst utstyr, maskiner ol.
  • Befaring, fotoregistreringer ol. for å beskrive virksomheten og enkeltfunksjoner
  • Definere mulige forbedringer for bedrift, personale, funksjonalitet og miljø

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no