5.3.5.2 Del 2 – utarbeide formelle planer

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Kommunen kan engasjere en arkitekt- eller konsulentvirksomhet til å utarbeide grunnlagsdokumenter for de formelle kommuneplanene 


 • Kartlegge planforutsetninger (lokal og sentral planmyndighet, interessegrupper og øvrige berørte parter).
 • Utarbeide planprogram.
 • Bistand ifm. å varsle oppstart planarbeider og vurdere innkomne merknader.
 • Behandle merknader og dialog med ulike parter samt justere planforslaget.
 • Utarbeide planskisse (Oslo kommune) eller utkast til planforslag.
 • (Planinitiativ)
 • Bistand ifm. å utarbeide endelig planforslag med kart, bestemmelser, konsekvensutredning og beskrivelse.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Eksempler:

 • Stedsanalyser.
 • Utarbeide et konkret planforslag til behandling.
 • Alternative skisser til områdeutvikling.
 • Forslag til ulike hensynssoner.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no