3.6.5 Fordyping og kvalitetssikring

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

SHA-koordinaor skal påse at SHA-krav innarbeides i prosjektdokumentene og at evt. restrisiko innarbeides i HMS-planer for driftsfasen og påse at SHA-forhold inngår i kvalitetssikringsarbeidet innenfor de enkelte fagene og ved tverrfaglig kvalitetssikring 

SHA-koordinator skal påpeke feil og mangler ift. eget ansvarsområde. Avvik som påpekes skal behandles etter prosjektets generelle rutiner og påse at det gjennomføres grove risikoanalyser for å kartlegge risikofylte arbeidsoperasjoner knyttet til utførelse eller andre bygningsmessige arbeider på det prosjekterte bygget.


Gjennomsyn og kommentarer til

 • Innhold ved utarbeiding av  prosjektdokumentene
 • Tilbuds- og anbudskonkurranser 
 • Beskrivelser av kjøp og utførelse 
 • Er dokumentene lette å forstå
 • Er informasjon entydig merket og lett å finne
 • Er akser, mål, revisjonsopplysninger ol lett å finne
 • Er krav til SHA-løsninger som er stilt i tidligere faser av prosjekteringsarbeidet fortsatt ivaretatt? 
 • Fremskaffe maler for å gjennomføre analyser vurdert etter sannsynlighet og grad av konsekvenser
 • Forberede og evt. lede analysearbeidet
 • Vurdere sannsynlighet fordelt på mennesker og fysiske omgivelser (ytre miljø)
 • Vurdere konsekvenser av uønskede hendinger 
 • Grove risikoanalyser bør gjennomføres i hver fase av prosjekteringsarbeidet

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

AML §3-1

SAK10;
- Kapittel 14 Kontroll av tiltak
- Kapittel 10 Krav til foretakenes system
- Kapittel 9 Godkjenning av foretak for ansvarsrett 

Kontrollplan for viktige og kritiske områder. NBR- 5180

NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg

NS3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg

NS 3490

MAKS10;
- 48-022 Sjekkliste SHA i egen prosjektering

Arbeidstilsynet kommentarer til Byggherreforskriften §8

Internkontrollforskriften §5 pkt.7

Typiske risikopunkter kan være

Rivingsarbeider

Grunnarbeider og installasjoner

Bruk av kran og heis

Forskallingsarbeider

Arbeid på utkraginger og skrå flater

Arbeid i sjakter og utsparinger

Montering av store elementer som søyler, dragere, dekker 

Inntransport av store tekniske komponenter

Arbeid med giftige materialer

Installasjon av el-anlegg

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no