5.4.7.5 Planbeskrivelse evt. med konsekvensutredning

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Planbeskrivelse som angir formålet med planen, hovedinnhold og virkninger av planen. 


  • Utarbeide planbeskrivels
  • Evt. utarbeide planprogram for konsekvensutredning
  • Utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse

Se PBEs disposisjon for planbeskrivelse

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

- Plan- og bygningslov setter krav om egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).
- Se "Samfunnssikkerhet i arealplanlegging- Kartlegging av risiko og sårbarhet" (DSB) 
- T-1490 Veileder om Reguleringsplan- vedlegg 1 Sjekkliste

 

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no