2.7 KONTRAKTSTYPE

Det skal alltid foreligge en kontrakt ved kontraheringstidspunktet, uansett størrelse. I teorien er en muntlig avtale like bindende som en skriftlig, men bevishensyn tilsier at en skriftlig avtale er både mer
oversiktlig og et dokument man kan forholde seg til også i ettertid om konflikt oppstår. Ved en offentlig anskaffelse er det et krav om at det inngås en skriftlig avtale.

Oppdragsbekreftelse

Ved direkte kontrahering inngås det ofte en muntlig avtale etter et felles møte mellom oppdragsgiver og arkitekt. Arkitekten bør omgående bekrefte hva som er avtalt ved å sende en oppdragsbekreftelse. Oppdragsbekreftelsen viser hva som er avtalt og bør omtale prosjektets art, størrelse, mulig omfang av oppdraget og skal angi de foreløpige vilkårene for å utføre oppdraget. Oppdragsbekreftelsen vil fungere som en avtale inntil kontrakt er skrevet. Om ikke annet blir avtalt henviser denne til NS 8401/8402 ved tvistespørsmål. Arkitektbedriftenes forslag til oppdragsbekreftelse finnes som Info nr. 541-02.

Det er viktig at oppdragsbekreftelsen viser til NS 8401 eller NS 8402. Manglende henvisning vil bl.a. ha som konsekvens at man ikke har avtalt ansvarsgrenser for prosjekteringsfeil. Arkitekten løper da en
betydelig risiko for å bli ansvarlig ut over forsikringens beløpsgrenser og må selv dekke overskytende uten begrensning. Oppdragsbekreftelse ved prosjektering for forbruker er omtalt under.

NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

Standard Norge har utarbeidet to kontrakter for byggebransjen til bruk ved kontrahering av rådgivere til å utføre prosjekteringsarbeid.

NS 8401 er i utgangspunktet ment for situasjoner der man har oversikt over omfanget av ytelsene som skal leveres og kan gi tilbud om fast pris. Riktig bruk av standarden vil føre til et omforent dokument som beskriver partene, oppdragets art, hva som skal leveres, tidsfrister, honorering og punkter ved eventuell tvist. Bruk av denne standarden sikrer både oppdragsgiver og arkitekt og bør benyttes i de fleste tilfellene.

Veiledning til utfylling av kontraktsformularet er gitt i info nr 541-07. Arkitektbedriftenes blankettforslag for NS 8401 finnes i info nr 541-06.

Kontraktens ytelser bør baseres på en bearbeidelse av denne AY.

Fastprisavtale kan inngås på de områder arkitekten har kontroll over omfanget av egne ytelser. Oppdrag der omfanget av ytelsen defineres av andre, som utarbeiding av romprogram, reguleringsplan, deltakelse brukerprosess eller søknad om rammetillatelse bør honoreres etter medgått tid. Har man en blanding av fastpris og timehonorerte ytelser benyttes NS 8401 som utgangspunkt for avtale.

NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag

NS 8402 er i utgangspunktet ment for oppdrag etter medgått tid der kontraktsytelsen ikke lar seg lett definere. Standarden følger i grove trekk NS 8401 men har noe avvikende bestemmelser. Bl.a. er det ingen bestemmelser om endring eller oppbevaringsplikt av prosjekteringsdokumentene. Denne standarden anbefales som grunnlag for administrative tjenester, utredninger og planleggingsoppdrag der prosessen er uforutsigbar, man vanskelig kan forhåndsbeskrive hva ytelsen vil gå ut på, eller hvor mye tid det vil ta å utføre oppdraget.

Kontraktens ytelser bør baseres på en bearbeiding av denne AY.

Veiledning til utfylling av kontraktsformularet er gitt i info nr. 541-09. Arkitektbedriftenes blankettforslag for NS 8402 finnes i info nr. 541-08.

Avtaledokument jfr. Bustadoppføringslova (Buofl.)

Ved prosjektering for forbruker gjelder Bustadsoppføringslova, kap. IX. Forbruker er definert som en fysisk person som ikke hovedsaklig handler som ledd i næringsvirksomhet, jfr. Buofl. § 2.

Ved prosjektering for forbruker er det ikke anledning til å avtale begrensninger i ansvaret for prosjekteringsfeil, jf. Buofl. § 62. Arkitektbedriftene har utviklet egen oppdragsbekreftelse som tar hensyn til dette, se Info nr 541-03. Arkitektbedriftene har også utviklet et forslag til avtaledokument til bruk ved mindre bygg, tilbygg, eneboliger osv. der kravene i Bustadsoppføringslova følges. Se info nr. 541-10. Kontraktens ytelser bør baseres på en bearbeiding av denne AY.

NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag

NS 8403 skal brukes i kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og en byggeleder om byggeledelse i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider.

NS 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag

NS 8404 brukes i kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og en uavhengig kontrollør.

Avtaledokument for SHA-koordinator

Mellom oppdragsgiver og SHA-koordinator benyttes følgende blanketter:
Byggblankett 8440 A Byggherreforskriften - Kontrakt
Byggblankett 8440 B Byggherreforskriften - Oppgavefordeling

Byggblankett 8440 A er utformet slik at den kan brukes for byggherrens kontrakter både med byggherrens representant, koordinator for prosjekteringsfasen og koordinator for utførelsesfasen.Byggblankett 8440 B er en ytelsesbeskrivelse der man fyller ut hvilke oppgaver etter byggherreforskriften som er lagt på de ulike aktørene i prosjektet.

De to kontraktsdokumentene utfyller hverandre, og man vil i de aller fleste tilfeller trenge begge dokumentene.

Alle standard kontraktene kan bestilles på http://www.standard.no/.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no