5.3.3.3 Krav til fremstilling (innhold)

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Planen skal som et minimum bestå av

  • Plankart
  • Bestemmelser
  • Illustrasjoner og notater

  • Kart skal vise forslag til arealbruk og hensynsoner
  • Bestemmelsene skal beskrive det som vises på kartet
  • Arealbruk og hensynssoner skal beskrives nærmere

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no