7.4.1 Formål med forprosjektfasen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Forprosjektfasen etterprøver hovedvalget. Konsekvensene utredes på en rekke områder der det må vurderes alternativer og tas beslutninger; planløsninger, konstruksjoner, tekniske strukturer, hovedvalg for materialer, fasader, møblering eller vegetasjon, avhengig av fagfelt.

I forprosjektfasen utvikles prosjektet med utgangspunkt i Oppdragsgivers kommentarer til skisseprosjektet. Fasen omfatter valg av prinsipper for tekniske, funksjonelle og fysiske strukturer og en avklaring av prosjektets endelige form og størrelse.

Forprosjektet danner grunnlag for beslutning om å gjennomføre prosjektet og søke rammetillatelse og varsle andre berørte myndigheter.

Mens skisseprosjektet undersøker muligheter og foreslår løsninger, skal forprosjektet avveie disse forslagene ift. Oppdragsgivers kommentarer, utrede systemvalg og bearbeide prosjektet til gjennomarbeidede og dokumenterbare utkast til løsninger.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Det utarbeides møbleringsplaner for alle typer rom, foretas valg av møbeltyper og enkeltelementer. Deretter bearbeides prosjektet til gjennomarbeidede og dokumenterbare løsningsforslag. Krav fra rom- og byggeprogram finner sin løsning, brukerkrav på romnivå tilfredsstilles.

Dette baseres på grundig evaluering av de ulike alternativer og valgmuligheter som skal presenteres for byggherrens beslutning. Tilknytting til tekniske systemer skal være vurdert. 

Klare beskrivelser og spesifikasjoner sikrer god flyt i det etterfølgende prosjekteringsarbeidet og reduserer risiko for uforutsette omprosjekteringer og unødige kostnader i utførelsesfasen. 

Om det er en  integrert prosjekteringsprosess (IDP) kan dette innebære at prosjekteringen i denne fasen drives lengre og er mer tidkrevende enn det innholdet et forprosjekt tradisjonelt ville ha.

Forprosjektet tilrettelegger for påfølgende detaljprosjekt og danner grunnlag for beslutning om gjennomføring av innredningsoppdraget.

Skisseprosjekt må være behandlet, kommentert og godkjent av oppdragsgiver før arbeidet med forprosjekt startes. Der det er påkrevd skal oppdragsgiver også innhente brukers kommentarer og godkjenning. 

Når hovedtrekk og kostnadsramme er fastlagt vil alternativer normalt begrense seg til 2-3 varianter av møblering og møbeltyper i ulike områder.

I forprosjektfasen utvikles prosjektet med utgangspunkt i oppdragsgivers kommentarer til skisseprosjektet.

Prosjektet tilpasses bygningsmessig og teknisk struktur og det gjennomføres en videreutvikling og konkretisering av konsept for møblering, material- og fargevalg for innredningselementene. Mulige løsningsforslag utredes og alternativer fremlegges for oppdragsgiver og andre prosjekterende.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no