5.4.1.1 Type reguleringsplaner

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Reguleringsplaner kan enten være områdereguleringsplaner eller detaljreguleringsplaner.

Områderegulering er kommunens planverktøy for å regulere større områder som omfatter flere eiendommer.

Detaljregulering vil normalt være private og rettet mot konkrete byggeoppgaver. I avsnittene under er begge plantypene beskrevet nærmere.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
  • Mønsteret og arbeidsoppgavene for de to plantypene er like, men de anvendes på oppgaver av ulikt format og med noe ulike målsettinger.
  • Der det er forskjeller i krav eller fremgangsmåte blir dette omtalt spesielt.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no