6.4.6.2 Tverrfaglig fordypning

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal bidra til et aktivt samarbeid med andre prosjekterende om kvalitetsnivåer og oppgaveløsninger.


Temaer for tverrfaglig og objektbasert prosjektering kan være

 • Studier av grunnforhold, teknisk infrastruktur i grunnen, radonsikring og fundamentering
 • Konstruksjoner og dekketyper
 • Fasadeløsninger
 • Vertikale forbindelser
 • Energiløsninger
 • Våtrom
 • Tekniske rom
 • Tekniske føringsveier, krysningspunkter og sentraler
 • Koordinering av installasjoner, himlingsplaner, himlingshøyder og - typer o.l.
 • Tverrfaglig utvikling ift. brannkonsept
 • Forholdet mellom planløsninger, møbleringsprinsipper, fargebruk, universell utforming, plassering av dører, lysbrytere, armaturer etc.
 • Bearbeiding av landskaps-/situasjonsplaner ift. avfallshåndtering og deponering av snø, fordrøyning av overflatevann, plassering av skilt og belysning, utomhusplaner

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

I forprosjektfasen skal konstruksjoner, dekketyper, tekniske systemer, energiløsninger, alternative fasader osv. utredes, velges og fastlegges som grunnlag for beslutning om videre prosjektutvikling, rammesøknad og detaljprosjektering. Graden av konkretisering vil variere fra fag til fag, fremstillingen kan være i form av notater, systemskisser eller løsninger lagt inn i en integrert BIM-modell. 

Gode løsninger forutsetter i de fleste tilfeller et tett tverrfaglig samarbeid om utvikling av totalkonseptet. En rekke temaer kan utvikles i system eller 'objekt'- orienterte tverrfaglige arbeidsgrupper. Her gis bare noen eksempler på temaer:

Oppgave- og ansvarsfordeling bør skje med utgangspunkt i MAKS10 41-031 Grensesnittmatrise prosjektering.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no