8.4.1 Formål med forprosjektfasen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Forprosjektfasen etterprøver hovedvalget. Konsekvensene utredes på en rekke områder der det må vurderes alternativer og tas beslutninger; planløsninger, konstruksjoner, tekniske strukturer, hovedvalg for materialer, fasader, møblering eller vegetasjon, avhengig av fagfelt.

I forprosjektfasen utvikles prosjektet med utgangspunkt i Oppdragsgivers kommentarer til skisseprosjektet. Fasen omfatter valg av prinsipper for tekniske, funksjonelle og fysiske strukturer og en avklaring av prosjektets endelige form og størrelse.

Forprosjektet danner grunnlag for beslutning om å gjennomføre prosjektet og søke rammetillatelse og varsle andre berørte myndigheter.

Mens skisseprosjektet undersøker muligheter og foreslår løsninger, skal forprosjektet avveie disse forslagene ift. Oppdragsgivers kommentarer, utrede systemvalg og bearbeide prosjektet til gjennomarbeidede og dokumenterbare utkast til løsninger.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Med forprosjekt forstås prosessen frem til og med presentasjon av forprosjekt og underlag for søknad om rammetillatelse.

Skisseprosjektet må være behandlet kommentert og godkjent av oppdragsgiver før oppstart av forprosjektet.

Der det er påkrevd skal oppdragsgiver også innhente brukers kommentarer og godkjenning. Forhåndskonferanse bør være gjennomført.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no