8.6.5.4 Andre løsninger

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Det skal gjennomføres en arkitektonisk detaljutvikling av prosjektet og arkitekten skal påse at krav til plass og rom for tekniske installasjoner ivaretas og tilrettelegge for effektiv drift og service av bygg og anlegg, samt bearbeide og supplere valg av materialer, belegg m.m.


Arkitekten skal

 • Sikre energiriktige, funksjonelle og holdbare detaljløsninger 
 • Påse at den tekniske strukturen i form av tekniske rom og føringsveier, horisontalt og vertikalt ikke svekkes i detaljeringsfasen
 • Utarbeide oversikt over materialvalg og farger for overflater og bygningsdeler
 • Påse en helhetlig materialbruk og formålsriktig valg av vegetasjon.

Arkitekten skal hensynta

 • Miljømessige restriksjoner
 • Avfallshåndtering
 • Støy og luftforurensing
 • Byggematerialer og overflater
 • Økologiske forhold
 • Innarbeide tilrådinger fra analyser utført av spesialrådgivere i prosjektet
 • Melde fra om endringer som påvirker brannteknisk konsept og avklare konsekvenser av disse
 • Melde fra om endringer som medfører avvik fra teknisk konsept utarbeidet av andre spesialrådgivere (lyd, miljø, etc.) og avklare konsekvenser av disse
 • Innarbeide tekniske forutsetninger utarbeidet av spesialrådgivere     

Arkitekten skal koordinere

 • Kunstnerisk utsmykking
 • Veiprosjekterende
 • Trafikkplanarbeid
 • Planlegging / prosjektering utført av offentlige

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no