8.4.5.3 Form og funksjonalitet

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal videreutvikle og bearbeide planens hovedelementer, ivareta krav til plass og rom for tekniske installasjoner, sikre rasjonelle og trygge bevegelseslinjer, tilrettelegge for effektiv drift og service av anlegget, utarbeide rivningstegninger der dette er aktuelt og utarbeide forslag til brannsikringstiltak og brannslukking i uteområdene.


Arkitekten skal sikre at landskap og uterom bearbeides iht. følgende

 • Stedets kvaliteter
 • Adkomst og bebyggelse
 • Trafikklinjer, trafikkareal og knutepunkter
 • Landskapsrom og terrengutforming.
 • Vegetasjons- og rekreasjonsområder

Arkitekten skal

 • Koordinatfeste planens  hovedelementer
 • Sikre universell utforming av anlegget på de områdene som er relevant
 • Videreutvikle forslag til hoveddisposisjon og arealbruk, logistikk og funksjoner
 • Utarbeide planløsninger i henhold til romprogram, fast inventar skal være inntegnet
 • Løse krav knyttet til sikkerhet, flom, ras brann ol.
 • Bearbeide teknisk struktur i form av tekniske rom og føringsveier, horisontalt og vertikalt
 • Samarbeide med rådgivere om utarbeiding av plan for mulig miljøsanering

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no