3.1.5.7 Dokumentasjon for søknad om rammetillatelse

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

PBL § 21-2.Søknad om tillatelse (utdrag fra lovtekst)
Søknad om tillatelse skal være skriftlig og undertegnet av tiltakshaver og søker. Søknaden skal gi de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gi tillatelse til tiltaket.

AY10 Ansvarlig prosjekterende PRO skal utarbeide dokumentasjon som kreves iht. SAK10 og krav fra kommunal myndighet.

Hvilke dokumenter som arkitekten skal utarbeide avklares med kommunal myndighet og ved kontraktsinngåelsen.

Krav til dokumentasjon som fremsettes senere kan utføres som tilleggsarbeider.


Søknad om rammetillatelse skal utarbeides og dokumenteres iht. SAK10 og kommunale myndighetskrav.

SAK10 § 5-4. Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak

 (1) Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2 skal inneholde opplysninger som nevnt nedenfor i tredje ledd bokstav a til q i den utstrekning de er relevante for tiltaket og nødvendige for kommunens behandling.

 (2) For midlertidige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2 bokstav c skal det i tillegg opplyses om plasseringens varighet, og søknaden skal i nødvendig utstrekning inneholde opplysninger om hvordan kravene i plan- og bygningsloven § 30-5 er ivaretatt.

 (3) Opplysninger som er relevante ved søknad er

a.tiltakshaver


b.eiendom og eksisterende bebyggelse som berøres av tiltaket


c.beskrivelse av tiltakets art


d.tiltakets størrelse og grad av utnytting


e.forhold til plangrunnlaget og plan- og bygningsloven § 1-8


f.ivaretakelse av krav til universell utforming og arkitektonisk utforming, herunder visuelle kvaliteter


g.tiltakets sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, og behov for eventuelle sikringstiltak


h.konsekvensanalyse som framgår av byggteknisk forskrift § 9-4


i.minsteavstand til annen bebyggelse, kraftlinjer, vegmidte, vann- og avløpsledninger


j.atkomst, vannforsyning, avløp og fjernvarmetilknytning


k.eventuelt behov og grunnlag for dispensasjon


l.om det er avholdt forhåndskonferanse


m.tegninger og målsatt situasjonsplan


n.redegjørelse for nabovarsling og nabomerknader, samt kvittering for nabovarsel


o.forholdet til andre myndigheter


p.gjennomføringsplan


q.søknader om lokal godkjenning for ansvarsrett med relevant dokumentasjon.


 (4) Ved søknad om rammetillatelse, jf. § 6-4, må alle opplysninger som er nevnt i tredje ledd følge søknaden i den utstrekning de er relevante for tiltaket, med følgende unntak

a.universell utforming og arkitektonisk utforming, jf. tredje ledd bokstav f, skal bare dokumenteres i den utstrekning forholdet avklares i rammetillatelsen


b.for forhold som gjelder sikring mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, jf. tredje ledd bokstav g, er det tilstrekkelig at faren er identifisert og muligheten for sikring er utredet


c.for forhold som atkomst, vannforsyning, avløp og fjernvarmetilknytning, jf. tredje ledd bokstav j, er det tilstrekkelig at det er dokumentert at nødvendige rettigheter er sikret


d.det er tilstrekkelig å dokumentere hvilke myndigheter tiltaket er avklart i forhold til, jf. tredje ledd bokstav o


e.søknader og dokumentasjon, jf. tredje ledd bokstav q, kreves for ansvarlig søker og for ansvarlig prosjekterende for forhold som avklares i rammetillatelsen.

 

SAK10 § 5-5. Dokumentasjon som skal foreligge i tiltaket

Dokumentasjon som viser oppfyllelse av krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven skal foreligge i tiltaket og være kjent for den ansvarlige i den grad de er relevante for foretakets oppgaver. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig ved tilsyn. Dokumentasjon skal være på norsk eller et annet skandinavisk språk. Dette gjelder blant annet

a.tillatelsen


b.tegningsmateriale og annet produksjonsunderlag


c.samsvarserklæringer og kontrollerklæringer


d.dokumentasjon for driftsfasen, jf. byggteknisk forskrift kapittel 4


e.dokumentasjon for oppfyllelsen av byggteknisk forskrift kapittel 2 og § 3-1 tredje ledd


f.dokumentasjon for oppfyllelse av systemkrav som nevnt i § 10-2


g.kopi av søknad med tiltakshavers signatur ved bruk av elektronisk søknad, jf. § 5-1 andre ledd


h.avfallsplan, dokumentasjon på faktisk disponering av avfallet og miljøsaneringsbeskrivelse, jf. byggteknisk forskrift § 9-6, § 9-7 og § 9-9.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Krav til dokumentasjon kan fastlegges av kommunal myndighet og kravene kan avvike fra oppdragsgivers dokumentasjonsbehov ved forprosjekt.

Se Oslo kommune plan og bygningsetaten sine veiledere for byggsaksbehandling.

SAK10 §§5-3, 5-4 og 5-5

Krav til dokumentasjon for rammesøknad fremgår også av ByggSøk.

Arkitektbedriftene Veileder Ansvarlig SØK

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no