7.2.3.3 Relevante myndighetskrav

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal avklare mulige krav til innredningen som finnes i lover, forskrifter, offentlige veiledere og standarder. 

Kontroll av bruksformål og andre bestemmelser i gjeldende reguleringsplan.

Registrere vernehensyn eller antikvariske forhold.

Systematisere den registrerte informasjonen og sikre at den blir anvendt.

Systematiserer den gitte informasjonen både til bruk i prosjekteringsoppdraget og for som grunnlag for senere oppfølging.


Arkitekten skal under sin prosjektering vurdere miljøforhold, og universell utforming knyttet til oppdraget. 

Om forslag til innredning medfører at enkelte arbeider er søknadspliktige iht. PBL må det tas opp med ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker hvordan denne del av oppdraget skal gjennomføres De mest aktuelle krav kan finnes i

  • Forskrifter knyttet til spesielle bruks- og funksjonsforhold som kjøkken, restaurantdrift, laboratorier, husdyrhold

Relevante krav i PBL med forskrifter som universell tilgjengelighet, dagslys, fargekontraster ol.

  • Kontroller at bruk av lokalet er tillatt iht. reguleringsplan 
  • Avklar om evt. bestemmelser stiller krav til at interiør skal vernes, helt eller delvis.
  • Etablere sporbarhet til krav og informasjon som skal benyttes i innredningsoppdraget
  • Sikre tilgjengelig dokumentasjon av deloppgavens innhold og hvordan de utføres

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Alle oppdrag vil i en eller annen grad berøres av slike lover etc. Eksempelvis vil universell utforming stille krav til møblers plassering og utforming, lys, akustisk demping og fargesetting. 

Så fremt oppdraget omfatter søknadspliktige tiltak etter PBL skal disse behandles etter AY10 kapittel 6 og kapittel 3. Administrative ytelser.

Om arkitektfirmaet ikke har eller kan oppnå godkjenning for ansvarsrett må det innledes samarbeid med et firma som har tilstrekkelige kvalifikasjoner på området.

Se AY10 kapittel 7.2.4

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no