3.5.3.1 Ansvar KTR

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

PBL § 23-7 Ansvarlig kontrollerende
Ansvarlig kontrollerende skal være uavhengig av det foretaket som utfører arbeidet som kontrolleres.

Ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen har ansvar for å kontrollere at prosjekteringsgrunnlaget og de prosjekterte løsninger som er utarbeidet for tiltaket, er dokumentert og i samsvar med krav og tillatelser gitt i eller i medhold av denne lov.

Ansvarlig kontrollerende for utførelsen har ansvar for å kontrollere at det foreligger tilstrekkelig prosjektert grunnlag for utførelsen, at utførelsen er dokumentert å være i samsvar med krav og tillatelser gitt i eller i medhold av denne lov, og at utførelsen er i samsvar med prosjekteringsgrunnlaget

Ansvarlig kontrollerende skal samarbeide med de ansvarlige partene i tiltaket om gjennomføring av kontrollarbeidet.


SAK10 § 12-5. Ansvarlig kontrollerendes ansvar

I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven § 23-7 har ansvarlig kontrollerende ansvar for

  • Å planlegge og gjennomføre kontroll, samt foreta sluttkontroll
  • Å levere grunnlag for gjennomføringsplan innenfor sitt ansvarsområde, herunder utarbeide sluttrapport og kontrollerklæring ved avsluttet kontroll som viser hva som er kontrollert, hvilke avvik som er avdekket og hvordan avvikene er behandlet
  • Å kontrollere at tiltaket er i overensstemmelse med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, og melde fra til de aktuelle ansvarlige foretak om avvik som avdekkes
  • Melde fra til ansvarlig søker om avvik som ikke blir lukket av det ansvarlige foretak, og melde fra til kommunen dersom avvik ikke blir lukket i tiltaket
  • Å koordinere grensesnitt mot andre ansvarlig kontrollerende, og bidra til å koordinere kontrollen der det er flere ansvarlig kontrollerende
  • Underleverandør (underkontrollør) uten egen ansvarsrett.


Ansvarlig kontrollerendes ansvar omfatter ikke ansvar for retting eller lukking av avvik. Kontrollerende har ikke ansvar for å avklare eventuell uenighet om valg av løsninger og dokumentasjon av disse.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Ansvarlig kontrollerende kan være sentralt godkjent for overordnet kontroll med ansvar for tverrfaglig koordinering av alt kontrollarbeid. Denne typen ansvarsrett betyr at man kan engasjere personer eller virksomheter til å utføre fagkontroll, innenfor egen ansvarsrett, uten at disse skal godkjennes av kommunen. Den ansvarlige kontrollerende i tiltaket går i så fall god for at disse har slik  godkjenning eller er kvalifisert for å få det. Kontroll kan også avgrenses til definerte ansvarsområder. Om det er ulike firmaer med ulike flere kontrollområder må disse koordinere sine arbeider, grensesnitt og funn.

MAKS10 Kvalitetsplan Ansvarlig kontrollerende

DiBK Temaveileder Uavhengig kontroll

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no