6.4.5.2 Videreutvikle plassering og situasjonsplan

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Utarbeide situasjonsplan med forskriftsmessig informasjon. Videreutvikle løsninger for utvendig arealdisponering, adkomst, trafikkforhold og kommunaltekniske anlegg i samarbeid med geotekniker, landskapsarkitekt og andre rådgivere.


Arkitekten skal

  • Iht krav angitt i lokale kommunale retningslinjer for utforming av situasjonsplan. Se kommunale retningslinjer
  • Vurdere kartgrunnlagets detaljerings- og nøyaktighetsgrad
  • Vurdere å foreslå for Tiltakshaver / Oppdragsgiver at det foretas oppmåling av eiendommen nå eller i forprosjektfasen
  • Kvalitetssikre evt. mottatte oppmålingstegninger
  • Kontrollere og tilpasse plassering iht. reguleringsplan, geotekniske forhold og kommunaltekniske anlegg
  • Sikre forskriftsmessige adkomstforhold, parkeringsløsninger og løsninger for service- og nyttetrafikk
  • Sikre at adkomst og uteområder tilfredsstiller evt. krav om almen tilgjengelighe
  • Samarbeide med landskapsarkitekt om denne er engasjert

 

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

SAK10 §6-3 Plassering av tiltak

Oslo Kommune PBE;
- Retningslinje for innsending av søknader
- Sjekkliste for søknad

 

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no