7.2.1 Formål med skisseprosjektfasen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Skissefasen utreder de overordnede prinsipielle valgmulighetene for å løse et oppdrag. Her skapes et eller flere bilder av et mulig sluttresultat og Oppdragsgiver innbys til å velge en hovedretning.

I skisseprosjektfasen utarbeides et fysisk og funksjonelt konsept for gjennomføring av oppdraget. Dette gir Oppdragsgiver grunnlag for å ta beslutning om videreføring av prosjektet. Skisseprosjektet baseres på Oppdragsgivers program og målsettinger.

I denne fasen skal man tenke innovativt, vurdere bruk av ny teknologi, nye løsninger og en ny tilnærming til oppgaven med å arbeide mot målsetningene som ble fastlagt i utredningsfasen.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

I skisseprosjektfasen utarbeides et funksjonelt konsept for innredning av bygning eller lokaler.

Skisseprosjektet baseres på program som er utarbeidet av Oppdragsgiver.

Skissefasen for et innredningsoppdrag vil som regel være en kort periode, ofte tidsforskjøvet i forhold til øvrig prosjektering av tiltaket.

Oppdraget vil være å utarbeide en konseptuell holdning til innredning uttrykt i f.eks. layout, møbleringsplaner, møbeltyper og kvalitetsnivå for det oppdraget omfatter.

Skisseforslaget danner grunnlag for oppdragsgivers beslutning om videreføring av innredningsprosjektet.

Ved avsluttet skisseprosjekt vil prosjekterte løsninger være brakt til et nivå som viser:
- Relevante alternative prinsippvalg og forslag til innredning, omtalt med fordeler og ulemper
- Hvilke av disse forslagene det anbefales å arbeide videre med i forprosjekt
- Hvilke utredninger som anbefales utført
- Forslag til valg av møblering skal prøves ut og avveies mot de omtalte forutsetningene for oppdraget

Et innredningsoppdrag vil normalt starte når rammene for oppdraget kan defineres.

Innredningsoppdrag tar utgangspunkt i et eksisterende lokale, eller i planlagt prosjekt, der rom, vegger, materialbruk, fast innredning og fargebruk kan være definert.

Med utgangspunkt i det generelle skisseprosjektet for bygget skal oppdraget bidra til å berike det ferdig bygde resultatet. Bygningsmessige arbeider beskrives i kapittel 6.

Man bør tenke innovativt, vurdere ny teknologi, nye løsninger og en ny tilnærming til oppgaven med utgangspunkt i de målsetningene som er fastlagt tidligere eller gjennom oppstartsmøtet.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no