3.2.1.2 Prosjektleders ansvar

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektleder skal avlaste Oppdragsgiver og ivareta behovet for ledelse av oppdraget i de faser kontrakten omfatter.

Påse at det finnes nødvendig ekspertise for å gjennomføre prosjektet og samarbeide med disse om prosjektering og utførelse.

PLs ansvar gjelder både administrative og faglige forhold knyttet til oppdragsgivers prosjektledelse av tiltaket.

PL kan velge å etablere en egen byggherreorganisasjon og delegere deloppgaver til medarbeidere i denne organisasjonen.


Prosjektleder skal

  • Avklare eget mandat, økonomisk rammer og ansvar, fullmakter og grensesnitt mot oppdragsgiver og andre i prosjektorganisasjonen
  • Holde Oppdragsgiver informert om utvikling i et prosjektet ved å informere, rapportere og utarbeide underlag og forslag til beslutninger
  • Foreta endringer og suppleringer av de styrende forutsetningene (budsjett, byggeprogram oa.) når dette er nødvendig, innen eget mandat.

Så fremt det ikke delegeres oppgaver i byggherreorganisasjonen har Prosjektleder ansvar for at også disse oppgavene blir utført.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

MAKS10

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no