3.8.5.4 Søknad om Igangsettingstillatelse og detaljprosjektfase

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Ansvarlig søker skal utarbeide og sende inn søknad om igangsettingstillatelse med vedlegg. Påse at søknaden inneholder alle nødvendige opplysninger gitt i krav og hjemler iht. til SAK10 kapittel 5.


Søknad om igangsettingstillatelse

Ansvarlig søker skal

 • Følge opp ansvarsbelegget i tiltaket og påse at nye foretak har nødvendige kvalifikasjoner
 • Innhente nødvendige erklæringer og øvrig dokumentasjon fra alle foretak som skal ha ansvarsrett
 • Oppdatere gjennomføringsplan for tiltaket i prosjekteringsfasen og gjennomføringsfasen
 • Motta  kontrollerklæring fra ansvarlig kontrollerende foretak
 • Se til at det utarbeides avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse
 • Innhente samsvarserklæringer fra de ansvarlig prosjekterende
 • Utarbeide gjennomføringsplan for utførelse og påse at krav i prosjekteringen ivaretas
 • Utarbeide og sende inn søknad om igangsettingstillatelse(r)
 • Påse at grensesnitt mellom ansvarlige fortak blir ivaretatt


Detaljprosjektfasen

Ansvarlig søker skal

 • Sende kopi av rammetillatelsen og kontrollplan for prosjektering til alle ansvarlige prosjekterende og kontrollerende så snart den foreligger
 • Oppdatere gjennomføringsplan og organisasjonsplan for tiltaket i prosjekteringsfasen
 • Følge opp ansvarsbelegget i tiltaket og påse at nye foretak har nødvendige kvalifikasjoner
 • Påse at grensesnitt blir ivaretatt av de grensesnittansvarlige mht. prosjektering og kontroll og at det foreligger dokumentasjon fra tverrfaglige møter m.m.
 • Sørge for at SØK-relatert arbeid som skal utføres av entreprenør i utførelsesfasen er beskrevet i egen post i beskrivelsen som sendes ut på tilbud
 • Koordinering av ansvarlige foretak i tiltaket mht. til ansvarsretter
 • Innhente samsvarserklæringer for de ansvarlig prosjekterende

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

MAKS10;
- 42-04 Søke om igangsettingstillatelse
- 42-05 Søke om endring i gitt tillatelse
- 42-06 Søke om midertidig brukstillatelse
- 42-07 Søke om ferdigattest

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no