5.3.4.2 Bidra til Planprogram i forbindelse med kommuneplaner

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Det skal utarbeides planprogram for alle kommuneplaner. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegg for medvirkning samt opplegg for KU som skal belyse konsekvensene av forslag til utbygging.


  • Utarbeide forslag til planprogram.
  • Tilrettelegge forslag til planprogram for politisk eller administrativ behandling.
  • Varsle oppstart av planarbeid.
  • Bidra til at forslag til planprogram sendes på høring.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
  • Forslag til planprogram skal sendes på høring etter administrativ og/eller politisk behandling og legges ut til offentlig ettersyn for en periode på minst seks uker.
  • Kommunestyret har myndighet til å vedta planprogrammet.
  • Normalt skal oppstart av planarbeid varsles samtidig med at forslag til planprogram legges ut på høring.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no