8.4.5.5 Tekniske løsninger

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal bearbeide og utdype aktuelle miljøtiltak, angi løsninger for faste og løse møbleringselementer, dekor og kunstnerisk utsmykking, utarbeide forslag til materialbruk, tilrettelegge for effektiv drift og skjøtsel av uteområdene, tilrettelegge for etablering og anleggsvirksomhet, samt legge til rette for holdbare, funksjonelle og energiriktige detaljløsninger.


Arkitekten skal vurdere tekniske løsninger for

 • VA-anlegg
 • Kabler
 • Uttak for vann, el. ol.
 • Løsninger for begrenset ressursbruk og gjenbruk 
 • Optimal masseballanse og begrenset transportbruk ved  masseutskifting 
 • Løsninger for snø- og kompostdeponier
 • Steder for førdrøyning av overflatevann og mulig rensing av gråvann
 • Tavler, skilt og andre informasjonsbærere
 • Gjerder, porter, pullerter og andre sikringstiltak
 • Benker, bord og andre møbleringselementer
 • Lekeutsyr og andre spesialelementer
 • Belysning
 • Faste og løse møbleringselementer
 • Avklare evt.forslag til å bearbeide komponent eller lage spesialdesign
 • Material og plantevalg
 • Branntekniske forhold utendørs
 • Tekniske føringer på og under terreng
 • Avfallshåndtering
 • Overvannshåndtering
 • Dekorelementer / kunstnerisk utsmykking
 • Vurdere mulig gjennomføring i faser og etapper og oppdeling i slike
 • Vurdere ulemper for publikum og mulige tiltak i anleggsperioden

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no