3.9.1 Formål med oppdraget

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

BIM er en prosjekteringsmetode og et verktøy som legger til rette for et tett tverrfaglig prosjekteringssamarbeid. En utviklet BIM-modell kan også anvendes aktivt som styrings- og planleggings verktøy i utførelsesfasen.

BIM som prosjekteringsmetode innebærer en sterk tverrfaglig integrasjon som stiller krav til ledelse og metodikk. 

I små prosjekter kan BIM arbeidet ledes og koordineres av ansvarlig arkitektforetak.

I mellomstore og store prosjekter er koordinering av det metodiske arbeidet et fellesansvar for de prosjekterende og bør være en del av Prosjekteringsleders (PRL) ansvar. 

I store prosjekter bør det utpekes en BIM-koordinator som kan ivareta det operative BIM ansvaret på vegne av PRL.


BIM som prosjekteringsmetode for tverrfaglig arbeid stiller krav til presisjon og tverrfaglige avklaringer

  • Etablere felles regler for hvordan modellen bygges opp
  • Bestemme hvem som har anledning til å bearbeide hvilke deler av modellen på ethvert tidspunkt
  • Definere grensesnitt og ansvarsområder for de enkelte fag og aktører

Fortløpende problemløsinger blir et tema og en oppgave i seg selv fordi dette er et tverrfaglig arbeid er det naturlig å legge det under prosjekteringsleder, PRL, som en del av dette ansvarsområdet.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Formålet med bruk av BIM i prosjektet er

Forbedre kvaliteten i det dokumenterte prosjekteringsarbeid

Hvert fag utarbeider sin fullstendige fagmodell 

Fagmodellene i en felles BIM-modell rommer alle aspekter ved prosjektet

Bruk av BIM gjør det enklere å

Bestemme grensesnitt mellom fagene 

Foreta tverrfaglig kontroll i prosjekteringsfasen

Redusere prosjekteringsfeil 

For utførelsesfasen betyr bruk av BIM bedre oversikt og lavere byggekostnader

Bedret oversikt over hva som skal anskaffes og utføres

Færre omprosjekteringer og byggefeil i utførelsesfasen færre kilder til forsinkelser

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no