8.2.3.2 Program og andre styrende forutsetninger for oppdraget

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal registrere og systematisere den mottatte og tilgjengelige informasjonen og sikre at den blir anvendt, samt registrere og ivareta offentlige og privatrettslige avtaler knyttet til oppdraget eller eiendommen og vurdere om det er aktuelt med store endringer i terreng, masseforflyttinger, fjerning av vegetasjon, rivning eller annen omfattende endring.


Arkitekten skal

 • Sette seg inn i Oppdragsgivers kravspesifikasjon, budsjett og andre rammebetingelser
 • Gjennomgå byggherre- og brukerkrav med oppdragsgiver
 • Gjennomgå byggeprogrammet og kravspesifikasjoner for utearealene.
 • Kartlegge oppdragets spesielle forutsetninger og legge til rette for senere prosjektering
 • Registrere stedets infrastruktur og trafikkforhold
 • Systematisere tilgjengelig dokumentasjon vedr. deloppgavenes innhold og vurdere deres betydning for oppgaven.
 • Registrere tilgjengelig informasjon som senere skal tolkes, anvendes og dokumenteres innarbeidet i løsningsforslag.
 • Motta og ta hensyn til mulige privatrettslige avtaler knyttet til eiendom eller bygninger. Motta opplysninger om juridisk bindende avtaler fra Oppdragsgiver

 

Arkitekten skal registrere

 • Adkomstforhold og tilknytting til omkringliggende områder
 • Eksisterende topografi og mulig behov for geoteknisk bistand og oppmåling av området 
 • Vegetasjon, lokale økologiske områder, dyreliv, grunnforhold, grunnvannstand ol.
 • Sol, vind, lokalklima på tomten
 • Vekstforhold, avrenning og lokale resipienter
 • Bonitet, mulig forurensing i grunnen, mulige og nødvendige sikkerhetssoner knyttet til ras, flom ol.
 • Behov for drenering
 • Miljøfaktorer og behov for tiltak for skjerming 

 

Følgende bør registreres

 • Om det er forutsatt å fjerne fjell, løs masse eller vegetasjon og om dette nødvendiggjør geotekniske vurderinger i forhold til ras ol.
 • Om det er forurenset materiale i grunn eller bygninger som skal rives og om miljøsanering er aktuelt
 • Håndtering og fordrøyning av overflatevann
 • Om det kan oppnås massebalanse i området og om det vil bli behov for å fjerne eller deponere overskuddsmasse
 • Om det må utarbeides dokumentasjon for disponering av overskudds- eller rivningsmasse
 • Hvilken bygningsmasse eller bygningsdeler som kan eller ikke kan rives eller endres og om det må utarbeides grunnlag for rivningstegninger
 • Foreta befaringer og nødvendige registreringer av eksisterende forhold
 • Varsle hvilke BIM-data som trengs for å tilfredsstille oppdragsgivers behov
 • Vurdere behov for oppmåling av området
 • Forhold i nabolaget som kan ha betydning for utearealene
 • Teknisk infrastruktur, som kabler, ledninger annet, over og under bakken.  

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Det kan benyttes ulike metoder for å visualisere program i flate, volum og funksjonelle sammenbindinger. I komplekse prosjekter anbefales egne programmer for å samle og sikre informasjon som dRofus eller lignende.

 

MAKS10

43-021 Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag
43-022 Momentliste prosjektforutsetninger
48-022 Sjekkliste SHA i egen prosjektering
00-08   Byggherreforskriften

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no