4.3.2.5 Krav til fysiske løsninger

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal avklares krav til arkitektonisk og bygningsmessig utforming, konstruksjoner og materialer, tekniske strukturer og ytelser, miljø- og energiløsninger, hensyn til universell utforming mm.


Programmet bør ta utgangspunkt i overordnede målsettinger for prosjektet, målsettinger for arkitektonisk utforming og evt. arkitektur- eller designprogrammer. 

Miljøkrav
Krav knyttet til bevaring av eksisterende fysisk miljø og krav til fremtidige miljørelaterte løsninger

 • Antikvariske verdier og evt. krav
 • Miljømålsettinger
 • Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • Inneklima og energibruk
 • Forvaltning, drift og vedlikehold
 • Miljøpåvirkninger, årskostnader og livssykluskostnader

Krav til Materialbruk og konstruksjoner
Beskrivelse av krav og ønsker på et overordnet og detaljert nivå

 • Tilpassing til myndighetskrav
 • Bygningstekniske prinsipper og løsninger 
 • Funksjons- og driftsbehov
 • Livsløpsvurderinger, miljø- og energiforhold etc.
 • Oppdragsgivers egne ønsker som går ut over lover, forskrifter, standarder

Krav til tekniske anlegg El og IKT
Oppdragsgivers krav til bygningens tekniske kapasiteter

 • Tilknytting til omliggende infrastruktur
 • Varme, ventilasjon, sanitær
 • Elektrotekniske anlegg
 • IKT løsninger og automatisering 
 • Miljø- og ressurssparende løsninger

Krav til tekniske anlegg VVS og kommunalteknikk
Krav som går ut over lover, forskrifter, standarder

 • Spesifisering av bruksområder og nødvendige kapasiteter
 • Komfort og standardkrav
 • Ventilasjonsprinsipper og kapasiteter
 • Energi- og ressursøkonomisering  

Krav til utendørsanlegg
Krav som går ut over lover, forskrifter, standarder

 • Vei, vann og avløp
 • Parkmessig opparbeiding
 • Adkomst og parkering
 • Beplantning og vegetasjon
 • Universell utforming

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Miljø- og energikrav kan fastlegges i en Strategisk analyse som beskrevet av SINTEF i ENROB (energieffektiv, miljøvennlig og robust oppgradering av bygninger).

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no