3.2.4.4 Fremdrift, rapportering og kvalitetsarbeid

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektleder skal påse at aktørene utvikler egne planer i tråd med prosjektets forutsetninger, at deltakerne i prosjektet utarbeider kvalitetsplaner fremdriftsplaner ol. for sine egne arbeider og at det er innbyrdes samsvar mellom disse.


Prosjektleder skal

  • Vedlikeholde hovedfremdriftsplan  for prosjektet
  • Påse at kvalitetsplaner og planer for prosjektering og utførelse utarbeides av aktørene.
  • Sørge for at det er samsvar mellom de ulike fremdriftsplanene og godkjenne disse
  • Overvåke faktisk fremdrift hos aktørene
  • Etablere prosedyrer for behandling av endringsforslag og avviksmeldinger
  • Kontroll av faktisk fremdrift mot planer

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no