3.7.1.2 Ansvar i forhold til prosjekteringsgruppen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

PRL skal ivareta de prosjekterendes felles interesser og representere dem utad. PRL skal påse at partene i gruppen har riktig kompetanse og samarbeider bra.


PRL skal

  • Ivareta felles kontrakter og forhandle endringer og tillegg i disse
  • Lede, samordne og administrere de prosjekterendes felles interesser og forpliktelser i oppdraget
  • Representere gruppen av prosjekterende overfor oppdragsgiver og andre parter som gruppen bestemmer
  • Påse at gruppen disponerer den rette kompetanse og har tilstrekkelige ressurser
  • Bidra til å etablere et godt og kreativt samarbeid mellom partene og i forhold til andre involverte
  • Ta initiativ til å løse eventuelle konflikter og interessemotsetninger av personlig, organisasjonsmessig og faglig karakter

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

PRL har en privatrettslig lederfunksjon som defineres av de prosjekterende i tiltaket og i kontrakt med Oppdragsgiver.

SØK har et offentligrettslig ansvar for å administrere søkeprosessen for tiltaket og være bindeledd til Kommunen

PRO har et offentligrettslig ansvar for at prosjektering innen eget ansvarsområde er iht. lover og regler. Denne rollen kan ikke skilles fra arkitektens privatrettslige ansvar for at Oppdragsgivers byggeprogram og andre styrende premisser blir ivaretatt. PRO har selvstendig ansvar for å ivareta grensesnitt mot andre prosjekterende.

Arkitekten har av sedvane et faglig koordineringsansvar blant de prosjekterende fordi dette faget kommer først inn og ivaretar helheten i prosjekteringsarbeidet.

Hverken PRL eller SØK kan overstyre PROs faglige vurderinger, men de kan og bidra til beslutninger blant alternativer de ulike faglige partene utarbeider. 

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no