8.2.5.2 Plassering av funksjoner og elementer

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utarbeide konseptuell skisse til utomhusplan som sikrer funksjonelle og løsninger for uteområdet, skissere løsninger og utforming av landskapsplanens hovedelementer, form og materialbruk og foreslå plassering av enkeltelementer for utearealene, samt utvikle prosjektet i forhold til relevante myndighetskrav og oppdragsgivers programkrav og ta hensyn til krav som får relevans og skal løses i senere faser.  


Arkitekten skal utarbeide skisser som grunnlag for diskusjon for valg av løsning i samråd med oppdragsgiver og andre involverte.

Forslaget skal

 • Beskrive stedets overordnede trekk og kvaliteter som natur- og kulturmiljø
 • Beskrive de viktigste utfordringer og restriksjoner som mulig forurensing, flom og rasfare 
 • Intensjoner for løsning av oppgaven
 • Vise forskjellige mulige disponeringer av området, med vurderinger av deres overordnede kvaliteter
 • Utvikle forslag til hoveddisposisjon for arealbruk, logistikk og funksjoner
 • Vurdere forslag til landskapsplan med hensyn til generalitet, fleksibilitet og elastisitet. 
 • Vurdere etappevis etablering av området, flerbruk og mulige bruksendringer over tid.

Arkitektenskal i samarbeid med PRO arkitektur for bygninger

 • Vurdere utformingskonsept i forhold til omgivelser og evt. bebyggelse 
 • Vurdere alternative formstrukturer
 • utvikle løsninger for arealdisponering, adkomst og trafikkforhold

Basert på tidligere registreringer og valg av konsept, skal det vises

 • Plassering av hovedfunksjoner og overordnet arealbruk
 • Adkomst og bebyggelse
 • Trafikklinjer, trafikkarealer og knutepunkter
 • Landskapsrom og terrengutforming
 • Vegetasjons- og rekreasjonsområder
 • Plankonsept og idéskisser
 • Arkitektonisk utforming og oppdeling av uterom
 • Angi hvordan relevante myndighetskrav ivaretas i prosjektet
 • Ta stiling til betydningen av ytre og indre miljøfaktorer og tiltakets mulige konsekvenser

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no