4.5.4 Forberede brukermedvirkning

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektet skal ivareta allmenhetens interesser, avklare brukermedvirkning som støtte for byggherreorganisasjonen og avklare mandat og retningslinjer for denne.

Prosjektet skal videre avklare mandat, omfang og beslutningsmåter ved  brukermedvirkning og etablere rammer og organisasjon for brukermedvirkning med kontaktlinjer og mandat for beslutninger og avgjørelser

 


Allmenn brukermedvirkning reguleres etter Plan- og bygningsloven.

 • Ved utarbeiding av reguleringsforslag har offentlige organer, allmenheten, ulike organisasjoner og naboer innsyns- og uttalerett ved at saken må legges ut til offentlig gjennomsyn 
 • Ved søknad om tiltak etter PBL (eller rammesøknad) skal naboer varsles og gis mulighet til å avgi merknader til saken.

Lovpålagt brukermedvirkning i egen virksomhet med arbeidsplasser

 • Godkjenning fra verneombud og arbeidsmiljøutvalg
 • Godkjenning fra Arbeidstilsynet eller ulike spesialtilsyn 

Brukermedvirkning til utvikling av virksomheten

 • Ansattes medvirkning for å dra nytte av deres fagkompetanse knyttet til virksomheten om hva som skal foregå
 • Innhenting av spesiell kunnskap og synspunkter fra medarbeidere knyttet til programmering, prosjektutforming og spesifisering av anskaffelser 
 • Forberedelse til endrede arbeidsformer eller organisering av virksomheten
 • Ønske om å fremme samhold, trivsel og identifikasjon i virksomheten 

Mandat og retningslinjer

 • Hva skal behandles til hvilken tid 
 • Når og hvordan skal forslag eller krav om endringer finne sted
 • Hvilke beslutninger kan tas på ulike nivå og i ulike organer 
 • Tilrettelegge for arkitekt og rådgiveres forhold til brukermedvirkningen

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Allmennhetens brukermedvirkning løses gjennom annonserte utlysninger knyttet til planprosess, nabovarsel og evt. informasjonsmøter. I store byggesaker kan det på frivillig basis opprettes særskilte kontakt- eller høringsorgan.

Dette er spesielt relevant ved større samfunnsmessige byggesaker som etablering av sykehus, større trafikkanlegg

Oppdragsgiver har plikt til å trekke med brukere i brukerprosess knyttet til programmering og i brukerprosess knyttet til prosjektering.

Arbeidsmiljøloven §7-2 og §18-9 og ”Forskrift om organisering, ledelse og utvikling" gir retningslinjer for ansattes medvirkning i byggeprosesser (inkl. Programmering og prosjektering). PBL gir retningslinjer for ”Utvidet kontakt mellom publikum og planmyndigheter.”

Planer skal forelegges Arbeidsmiljøutvalg/ Verneombud til uttalelse før søknad sendes Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets uttalelse skal foreligge før det  gis rammetillatelse, og senest før det gis igangsettelsestillatelse. jfr. PBL §21-4, 4 ledd og SAK10 §6-2,c.

Hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet sier at; ”Representanter for ansatte har rett og plikt til å uttale seg om byggeplaner”.

Ansattes medvirkning løses gjennom brukerutvalg og behandling av verneombud eller i arbeidsmiljøutvalg. Ved prosjektering av arbeids- plasser skal planer godkjennes av disse organene og av Arbeidstilsynet. Det finnes i tillegg egne regler for godkjenning av arkiver, laboratorier, kjøkkener (kantiner og serveringssteder) etc., som skal overholdes. Godkjenning skal foreligge før det gis igangsettingstillatelse for byggesaken.

Erfaringene tilsier at denne type brukerprosesser kan tilføre prosjektet nyttig kompetanse og viktig informasjon og er svært viktig for de endelige løsningene. Der det er mulig bør brukerne godkjenne prosjektet fase for fase. 

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no