6.4.5.6 Tverrfaglig samarbeid

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal samarbeide med andre arkitektdisipliner, rådgivende og hensynta brukerprosesser for å utvikle prosjektet på tverrfaglig grunnlag.


Arkitekten skal

  • Bearbeide og videreutvikle forslag til arealdisponering i utomhusplan i samarbeid med Landskapsarkitekt
  • Utvikle og detaljere prinsipper for møblering i samarbeid med Interiørarkitekt 

Områder for tverrfaglig samarbeid og fordyping med rådgivere

  • Avklaringer rundt grunnforhold
  • Prosjektering iht., klimatiske og energimessige premisser, 
  • Utarbeiding av brannkonsepter etc
  • Utarbeiding av løsninger for klimahåndtering, varme og ventilasjon
  • Tverrfaglige vurderinger av løsninger for energiøkonomisering, oppvarming og nedkjøling
  • Avklaring rundt objekter som vertikale forbindelser, nødvendige etasjehøyder etc.
  • Prinsipper for håndtering av lyd og akustikk 
  • Innpassing av tekniske og elektroniske systemer i prosjektet 

Arkitekten skal avklare behov for å engasjere spesialkompetanse i forprosjektfasen og be oppdragsgiver engasjere slik kompetanse så fremt disse ikke tjenestene er en del av arkitektens eget oppdrag.

Forslag til oppgavefordeling mellom arkitekt, interiørarkitekt og landskapsarkitekt fremgår av MAKS10 nsesnittmatrise for arkitekturprosjektering.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Med andre arkitektdisipliner menes her Landskapsarkitekter, Interiørarkitekter og arkitekter med spesiell kunnskap som f.eks. antikvariske hensyn. Dette kan f.eks. gjelde situasjons- og utomhusplaner (LARK), eller plan- og møbleringskonsepter i større næringsbygg (IARK)

Arkitekten bør tilrå oppdragsgiver å engasjere landskapsarkitekt og interiørarkitekt og utnytte disse fagdisiplinene aktivt 

Med rådgivere menes rådgivende ingeniører (for eks RIB, RIV etc.). Disse fagene bør delta i prosjektering av forprosjekt. Dette er nødvendig for å dokumentere at de nødvendige sider ved prosjektet er ivaretatt iht. PBL og for å kunne søke om tillatelse til tiltak / rammetillatelse. 

Møtedeltakelsen kan i denne fasen differensieres og begrenses for å være målrettet. Faglige bidrag kan komme i form av skisser, premiss- notater og bidrag til å avklare prinsipper. Omfang av møtedeltagelse avtales med oppdragsgiver.

MAKS10;
- 43-021 Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag
- 43-022 Momentliste prosjektforutsetninger
- 41-031 Grensesnittmatrise prosjektering

 

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no